Kto zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu?

Kto zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu?

Kto zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu? Masz w planach zakup działki? To idealny moment, aby wykonać badania geotechniczne gruntu. Od ich wyniku bowiem zależy sposób w jaki można wybudować dom. Może zdarzyć się także sytuacja, w której wybudowanie jakichkolwiek obiektów nie będzie w ogóle możliwe – np. gdy wystąpią pewne podejrzenia co do występowania na danym obszarze surowców. Wówczas przeprowadzone zostaną badania złożowe.

Badaniami takimi zajmują się specjaliści, którzy są odpowiednio przeszkoleni w dziedzinie geologii kopalnianej. Geologia kopalniana odróżnia się od tradycyjnej geologii, a pracujący w tej dziedzinie specjaliści muszą posiadać odpowiednie przeszkolenia. Ścieżka zawodowa geologa górniczego jest bowiem dużo bardziej złożona niż ta, którą musi przejść geolog zajmujący się badaniem gruntów pod budowę budynków.

Po co wykonuje się badania geotechniczne?

Kto zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu?
Kto zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu?

Badania geotechniczne najczęściej wykonywane są przed zakupem gruntu pod budowę nieruchomości – ich zadaniem jest ustalenie warunków wodno-gruntowych. Pozwalają określić typ gruntu, głębokość poszczególnych warstw, poziom wód gruntowych oraz możliwość umiejscowienia obiektów budowlanych, a także rodzaju fundamentowania. Do 2012 roku konieczne było jedynie posiadanie opinii o warunkach gruntowych, jednak przepisy te uległy zmianie. Zgodnie z nowymi zasadami to architekt dokonuje oceny i na jej podstawie stwierdza, czy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań. Może zdarzyć się sytuacja, w której architekt nie zleci wykonania badań gruntowych, ale organ wydający pozwolenie na budowę budynku upomni się o nie – dlatego najlepiej jest je wykonać. Badania geotechniczne gruntu są też wykonywane na potrzebę zakładów górniczych. Zajmują się tym geolodzy górniczy – którzy zostali ściśle wyszkoleni pod tym właśnie kątem.

Geolog – przeprowadzanie badań pod zabudowę gruntu

Badania geologiczne gruntu, który przeznaczony ma zostać pod zabudowę, zlecić można geotechnikowi lub geologowi – w zależności od kategorii geotechnicznej. Ich uprawnienia różnią się co do wykonywani badań w różnych kategoriach geotechnicznych. W sytuacji, kiedy budynek kwalifikuje się do pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej, nie ma znaczenia, który ze specjalistów dokona pomiarów. Natomiast, gdy nieruchomość zakwalifikowana zostaje do kategorii trzeciej, wówczas konieczne jest zatrudnienie geotechnika – gdyż tylko ona ma ku temu odpowiednie uprawnienia.

Zobacz najlepsze oferty:

Masz w planach budowę domu? Domy jednorodzinne zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej – oznacza to, że przed rozpoczęciem budowy wystarczy konsultacja z geologiem. Wykona on odpowiednie badania geologiczne i wystawi konieczną dokumentację. Dokument wystawiony przez tego rodzaju specjalistów jest istotny z punktu widzenia architekta – który to będzie wykonywał projekt lub dokonywał jego adaptacji. Wykonanie takich badań należy zlecić profesjonalnej firmie geologicznej, która się w tym specjalizuje. Niekiedy takie badania należy wzbogacić. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz laboratoryjnych. Jednym z obowiązków należących do geotechnika jest przygotowanie specjalnej dokumentacji geotechnicznej – która następnie zostanie przedstawiona architektowi, a w razie potrzeby odpowiednim organom sprawującym nadzór nad budową. Może zdarzyć się także sytuacja, w której okaże się, że budowa podłoża jest bardzo skomplikowana. Co wtedy? Wówczas należy przygotować dużo dokładniejszą i bardziej szczegółową  dokumentację geologiczno-inżynierską. Jednak nie tylko geolodzy i geotechnicy zajmują się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu. Osobami uprawnionymi do wykonywania tego zawodu są także geolodzy górniczy.

Geolog górniczy – osoba odpowiedzialna za wykonywanie badań geotechnicznych

Do wykonywania badań pod budowę budynków zatrudnia się geotechnika lub geologa, jednak nie są oni uprawnieni do wykonywania czynności związanych z górnictwem. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania takich badań potrzebny jest geolog górniczy. Kto to taki? Geolog górniczy to specjalista uprawniony do wykonywania badań geologicznych na potrzebę zakładów górniczych. Może zajmować się między innymi:

    • Badaniem terenu, który ma zostać przeznaczony pod roboty wiertnicze – określeniem jego użyteczności.
    • Sporządzeniem dokumentacji, np. ewidencja i bilans zasobów i strat, dokumentacja złóż czy też dokumentacja mierniczo-geologiczna, a także dokonywaniem analiz racjonalności gospodarowania złożami. Zajmuje się także dokumentowaniem wyników badań złóż firmy oraz badań otworowych.
    • Ustalaniem parametrów produkcyjnych – uwzględniających wszelkiego rodzaju uwarunkowania geologiczne.
    • Kontrolowaniem procesów związanych z wydobywaniem i eksploatowaniem złóż – kontroluje między innymi zmiany jakości kopali i płynów złożowych. Następnie wszystkie obserwacje zostają zapisane, a złoża udokumentowane.
    • Prognozowaniem i wychwytywaniem ewentualnych zagrożeń naturalnych. Jest to niezwykle istotne, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale i z uwagi na opłacalność podejmowanej inwestycji.