Mediator w Szczecinie

Mediator w Szczecinie

Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu przy pomocy pośrednika tzn. mediatora. Mediator w Szczecinie pomaga budować konstruktywny dialog, dojść do kompromisu bez agresji. Moim zadaniem jako mediatora jest stworzenie warunków, w których ludzie zaczną się słyszeć. Dbam o to, by komunikacja nie przekształciła się w agresję. Pomoc mediatora jest konieczna, gdy ludzie są w stanie konfliktu i nie mogą się z niego wydostać.

Mediacja odbywa się w kilku etapach, spotkaniach, na których strony wyrażają swoje stanowiska, dochodzą do kompromisu. Pracując jako mediator zawsze staram się i dokładam wszelkich starań, aby klienci byli aktywnymi uczestnikami sporu, dlatego na każdym etapie procesu opisuję szczegółowo główne zasady prawa procesowego. Staram się w najprostszy, najbardziej zrozumiały i obiektywny sposób wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na zadawane pytania.

Czym różni się mediacja w Szczecinie od postępowania sądowego?

 • Efektywność – rozprawa wraz z zebraniem niezbędnych dokumentów trwa miesiącami, praca mediatora w Szczecinie trwa od jednego spotkania do sześciu miesięcy, jest indywidualna dla każdego przypadku.
 • Poufność – strony konfliktu same ustalają warunki pracy i formalności, a także wybierają mediatora. Proces mediacji jest poufny.
 • Oszczędność – strony pozostające w konflikcie mają możliwość zaoszczędzenia na usługach prawnika w sądzie.

Współpracując z klientami jako mediator w Szczecinie  nie znajduję winowajcy, ale wspieram strony w rozwiązaniu konfliktu. Nie dowiaduję się, kto ma rację, a kto się myli, jak to ma miejsce w sądzie. Pomagam wypracować rozwiązanie, które odpowiada obu stronom, budować relacje. Mediacja odbywa się w atmosferze psychicznego komfortu i współpracy. Pomaga to stronom w utrzymaniu partnerstwa, przyjaznych relacji, a także zmniejsza ryzyko podjęcia niekorzystnej decyzji (w przeciwieństwie do procesu sądowego). Mediator i strony konfliktu mogą rozwiązać wszystkie kwestie w dowolnym dogodnym miejscu. Żaden sąd nie ma takiej mobilności. Jeśli rozumiesz, że nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać konfliktu, zwróć się do mnie o pomoc!

Rola mediatora w Szczecinie w rozwiązywaniu sporu

Mediator w Szczecinie
Mediator w Szczecinie

Metody mediacji polegają przede wszystkim na negocjowaniu w sposób oparty na współpracy. Decyzję o zakończeniu sporu na określonych warunkach podejmują same strony, ponieważ jako mediator w Szczecinie nie jestem uprawniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji wiążących strony sporu. Moją rolą jest pomoc stronom w lepszym zrozumieniu się nawzajem, w osiągnięciu porozumienia, w niektórych przypadkach jest to pomoc w znalezieniu opcji dotyczących warunków, na jakich można rozstrzygnąć spór.

Nie badam dowodów i nie oceniam zasadności roszczeń stron, moim głównym zadaniem jest zapewnienie wzajemnego zrozumienia między stronami, zidentyfikowanie i pomoc w uświadomieniu sobie możliwości rozwiązania problemu na warunkach akceptowalnych dla wszystkich uczestników. Mediacja to proces negocjacyjny, w którym jestem organizatorem i kieruje negocjacjami w taki sposób, aby strony doszły do najbardziej korzystnego porozumienia, które jest realistyczne i zaspokajające interesy obu stron, w wyniku czego strony będą rozwiązywać konflikt między sobą.

Co obejmuje mediacja?

 • Spory wewnątrzkorporacyjne.
 • Spory w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.
 • Wsparcie projektów, których realizacja wpływa na interesy wielu stron.
 • Konflikty w pracy.
 • Spory rodzinne.
 • Spory dotyczące praw autorskich i własności intelektualnej.
 • Mediacja w edukacji.
 • Konflikty międzykulturowe i wiele więcej.

Zasady mediacji w Szczecinie

Dobrowolność, neutralność, bezstronność mediatora, prywatność.

 • Dobrowolne: w przeciwieństwie do sporów sądowych udział wszystkich stron sporu w procesie mediacji jest dobrowolny, a mediatora wybiera się swobodnie. Nikt nie może zmusić stron do mediacji, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcą tego zrobić. Zasada ta przejawia się również w tym, że wszelkie decyzje podejmowane są wyłącznie za obopólną zgodą stron oraz w tym, że każda ze stron może w każdej chwili odmówić mediacji i przerwać negocjacje. Od dawna pracuję jako mediator w Szczecinie i przed rozpoczęciem mediacji zawsze omawiam kwestię dobrowolności i staram się ją osiągnąć dla każdej ze stron.
 • Neutralność, bezstronność mediatora: będąc mediatorem w Szczecinie zachowuję niezależną, bezstronną postawę wobec każdej ze stron i zapewniam im równe prawo do udziału w negocjacjach.
 • Poufność: wszystko, co zostało powiedziane lub omówione podczas procesu mediacji, pozostaje w tym procesie. Nie występuję w charakterze świadka, jeżeli mimo mediacji sprawa jest skierowana do sądu i nie przekazuję jednej stronie informacji, które otrzymałem od drugiej w trakcie indywidualnej rozmowy.

Pracując jako mediator w Szczecinie spotykam się ze stronami w umówionym miejscu i słucham, jak każda ze stron wyjaśnia historię konfliktu ze swojego punktu widzenia. Zwykle próbuję pogodzić odmienne poglądy, a przynajmniej zachęcić strony do wysłuchania odmiennej opinii. Zadaje pytania, aby przeanalizować nie tylko fakty, ale także to, co każda osoba myśli o sytuacji. Zapraszam do współpracy!

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl